Informacja w sprawie realizacji projektu 14.11.2014

Signing contract

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Został już ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na terapię manualną, zajęciową i gry zespołowe dla osób starszych i niesamodzielnych będących pacjentami Szpitala i chętnych ze środowiska.

Przetarg wygrała firma Centrum Zdrowia TMK z Kaczor i od dnia 17.11.2014 rozpocznie realizację umowy. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej , manualnej i gier zespołowych będą odbywały się codziennie po 3 godziny , naprzemiennie w oddziale rehabilitacji w Szamocinie i w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ulicy Staszica w Chodzieży. Zajęcia mogą odbywać się również w innych lokalizacjach, o czym będziemy informować na bieżąco. Firma przedstawiła bardzo ciekawe konspekty zajęć dla pacjentów i liczymy na duże zainteresowanie ze strony osób, do których Projekt jest adresowany :starszych i niesamodzielnych.

2.Rozstrzygnięto przetarg na szkolenia dla pielęgniarek. Wyłoniona firma : Klinika Fixx z Bydgoszczy

zrealizuje następujące kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz kurs specjalistyczny: edukator w cukrzycy. W drugim półroczu 2015 roku będzie możliwy do realizacji kurs kwalifikacyjny geriatryczny. We wszystkich kursach będzie uczestniczyć 14 pielęgniarek.

3.Ogłoszono dwukrotnie przetarg na szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów. W pierwszym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Po ponownym ogłoszeniu przetargu wpłynęły oferty i obecnie trwa ich ocena. O wynikach przetargu i zakresie szkoleń dla lekarzy i fizjoterapeutów poinformujemy po zakończeniu procedury przetargowej.

4.Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, polegające na rozbudowie pionu rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014. O wynikach tak ważnego przetargu również przygotujemy informację.

5.Szpital jest w trakcie zakupu sprzętu, licencji oraz usługi wdrożeniowej systemu telekonsultacji i teleopieki. Szczegółowe informacje : godziny dostępności, numer telefonu, sposób połączenia z konsultantem –fizjoterapeutą zostaną podane na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń w Szpitalu, Zakładzie Przyrodoleczniczym i innych placówkach Służby Zdrowia.

6.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Rozmiar czcionki