Informacje na temat projektu

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”

 

Bardzo ważny element wsparcia ochrony zdrowia w Polsce stanowią środki w ramach :

  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Pozwalają one na realizację programów ukierunkowanych na poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Głównym obszarem interwencji jest realizacja świadczeń z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz starszych, a także profilaktyka chorób nowotworowych. Środki finansowe pochodzą od państw darczyńców, którymi są : Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Kraje te zobowiązały się do udzielenia Polsce bezzwrotnej pomocy, z której 76 milionów euro przeznaczono na rzecz ochrony zdrowia. Minister Zdrowia pełni rolę Operatora dwóch programów operacyjnych :

1.Program PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych”

2.Program PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”

Szpital Powiatowy im prof. Romana Drewsa w Chodzieży złożył wniosek aplikacyjny przygotowany dla naboru wniosków projektów konkursowych w ramach Programu operacyjnego PL 07 pod tytułem :

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”. Po trwającej ponad rok procedurze oceny merytoryczno- technicznej złożonych do konkursu 475 wniosków Komitet do spraw Wyboru projektów ogłosił listę 37 wniosków rekomendowanych do dofinansowania, gdzie wniosek Szpitala Powiatowego w Chodzieży znalazł się na dwudziestym miejscu. Realizacja tego przedsięwzięcia to olbrzymia szansa zarówno dla Szpitala, jak i dla mieszkańców powiatu oraz potencjalnych pacjentów Szpitala z całej Polski i zagranicznych.

Projekt jest adresowany do osób starszych po 60 roku życia oraz niesamodzielnych bez względu na wiek.

Niesamodzielność to dysfunkcja w zakresie co najmniej 4 z poniższych kryteriów: spożywanie posiłków, przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, mycie , kąpiel całego ciała, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, ubieranie i rozbieranie się, kontrolowanie moczu i stolca.

 Projekt obejmuje:

rozbudowę Szpitala od strony ulicy Bosej o dodatkowe 812,5m², które w całości zostaną przystosowane na potrzeby rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, przez co wszystkie świadczenia rehabilitacyjne będą udzielane pacjentom w jednej lokalizacji. W ramach realizacji projektu powstanie nowa część Szpitala, specjalnie przystosowana na potrzeby oddziału rehabilitacji, który obecnie mieści się w Szamocinie oraz rehabilitacji ambulatoryjnej, która zlokalizowana jest

w Zakładzie Przyrodoleczniczym na ulicy Staszica w Chodzieży. Ponadto zwiększy się liczba łóżek

w oddziale rehabilitacji z 40 na 50, co znacznie skróci czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia oraz poprawią się warunki pobytu pacjentów w oddziale. Zaplanowano kompleksy dwóch sal dwułóżkowych z węzłem sanitarnym. Obiekt będzie w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz będzie spełniał wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach prawnych.

zakup sprzętu medycznego na potrzeby zintegrowanej rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt : aparat do elektroterapii- 6 szt , aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, dwukanałowy aparat do magnetoterapii, wanna do kąpieli kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny-2 szt , uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 szt, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny, rowery rehabilitacyjne, system telekonsultacji i teleopieki (sprzęt i licencja) oraz łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową – 30 sztuk oraz łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową 10 sztuk. Nowoczesny i nowy sprzęt to bardzo ważny element skutecznej rehabilitacji.

zajęcia terapeutyczne z pacjentami , obejmujące swym zakresem terapię manualną, terapię zajęciową i gry zespołowe,

rehabilitację w domu pacjenta, polegającą na wykonywaniu przez fizjoterapeutów cyklu wizyt domowych w celu edukacji pacjentów i podtrzymywania efektów leczenia . Fizjoterapeuci będą odwiedzać osoby starsze lub niesamodzielne w domu , prowadzić z nimi ćwiczenia odpowiednie do ich schorzenia oraz uczyć samodzielnego wykonywania ćwiczeń .Będą również przekazywać pacjentom wiedzę, jak postępować, aby utrzymać osiągnięte efekty i zapobiegać wystąpieniu innych problemów zdrowotnych w zakresie narządów ruchu. W tym elemencie projektu będą uczestniczyć pracownicy Szpitala Powiatowego w Chodzieży, którzy będą mieli identyfikatory ze zdjęciem podpisane przez Dyrekcję Szpitala- Panią Aleksandrę Ćwikła oraz księgi wizyt domowych, w których pacjenci będą potwierdzać swoim podpisem wizytę fizjoterapeuty. Proszę zachować ostrożność

i nie przyjmować wizyt osób, które takich dokumentów nie posiadają.

utworzenie ośrodka teleopieki i telekonsultacji, który umożliwi pacjentom kontakt z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych, dodatkowe informacje dotyczące tego elementu projektu zostaną przygotowane po uruchomieniu tego działania, obecnie Szpital jest na etapie zakupu sprzętu i licencji koniecznych do realizacji tego zadania.

szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów,

W ramach projektu zostaną podjęte następujące szkolenia dla personelu medycznego:

-dla lekarzy : terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF neurologii i skolioz oraz kurs PNF rozwijający.

-dla pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny geriatryczny, opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa zachowawczego, kurs doskonalący: edukator w cukrzycy.

-dla fizjoterapeutów: terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF podstawowy, kurs PNF doskonalący oraz badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu : biodrowego, kolanowego i barkowego ( kursy z akredytacją PTF) .

Ogółem zostanie przeszkolonych co najmniej 25 osób.

Ogólne informacje dotyczące dotacji:

-dotacja nie przekroczy kwoty: 4.830.313,00 zł

-szacunkowy kwalifikowany koszt projektu wynosi:6.037.891,00 zł

-dotacja nie przekroczy 80% łącznego ostatecznego kwalifikowanego kosztu gotowego projektu.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Rozmiar czcionki