Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Informacja w sprawie realizacji projektu 14.11.2014

Signing contract

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Został już ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na terapię manualną, zajęciową i gry zespołowe dla osób starszych i niesamodzielnych będących pacjentami Szpitala i chętnych ze środowiska.

Przetarg wygrała firma Centrum Zdrowia TMK z Kaczor i od dnia 17.11.2014 rozpocznie realizację umowy. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej , manualnej i gier zespołowych będą odbywały się codziennie po 3 godziny , naprzemiennie w oddziale rehabilitacji w Szamocinie i w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ulicy Staszica w Chodzieży. Zajęcia mogą odbywać się również w innych lokalizacjach, o czym będziemy informować na bieżąco. Firma przedstawiła bardzo ciekawe konspekty zajęć dla pacjentów i liczymy na duże zainteresowanie ze strony osób, do których Projekt jest adresowany :starszych i niesamodzielnych.

2.Rozstrzygnięto przetarg na szkolenia dla pielęgniarek. Wyłoniona firma : Klinika Fixx z Bydgoszczy

zrealizuje następujące kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz kurs specjalistyczny: edukator w cukrzycy. W drugim półroczu 2015 roku będzie możliwy do realizacji kurs kwalifikacyjny geriatryczny. We wszystkich kursach będzie uczestniczyć 14 pielęgniarek.

3.Ogłoszono dwukrotnie przetarg na szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów. W pierwszym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Po ponownym ogłoszeniu przetargu wpłynęły oferty i obecnie trwa ich ocena. O wynikach przetargu i zakresie szkoleń dla lekarzy i fizjoterapeutów poinformujemy po zakończeniu procedury przetargowej.

4.Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, polegające na rozbudowie pionu rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014. O wynikach tak ważnego przetargu również przygotujemy informację.

5.Szpital jest w trakcie zakupu sprzętu, licencji oraz usługi wdrożeniowej systemu telekonsultacji i teleopieki. Szczegółowe informacje : godziny dostępności, numer telefonu, sposób połączenia z konsultantem –fizjoterapeutą zostaną podane na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń w Szpitalu, Zakładzie Przyrodoleczniczym i innych placówkach Służby Zdrowia.

6.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

Tablica informacyjna projektu

Projekt norweski i EOG - Loga

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Szpital Powiatowy im prof. Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież  realizuje Projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pod nazwą :

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”

 Projekt obejmuje:

 • rozbudowę Szpitala o dodatkowe 812,5m², które w całości zostaną przystosowane na potrzeby rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, przez co wszystkie świadczenia rehabilitacyjne będą udzielane pacjentom w jednej lokalizacji,
 • zakup sprzętu medycznego na potrzeby zintegrowanej rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt : aparat do elektroterapii- 6 szt , aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, dwukanałowy aparat do magnetoterapii, wanna do kąpieli kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny-2 szt , uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 szt, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny, rowery rehabilitacyjne, system telekonsultacji i teleopieki (sprzęt i licencja) oraz łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową – 30 sztuk oraz łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową 10 sztuk.

 • zajęcia terapeutyczne z pacjentami , obejmujące swym zakresem terapię manualną, terapię zajęciową i gry zespołowe,
 • kontynuację rehabilitacji w domu pacjenta, polegająca na wykonywaniu przez fizjoterapeutów cyklu wizyt domowych w celu edukacji pacjentów i podtrzymywania efektów leczenia . Fizjoterapeuci będą odwiedzać osoby starsze lub niesamodzielne w domu , prowadzić z nimi ćwiczenia odpowiednie do ich schorzenia oraz uczyć samodzielnego wykonywania ćwiczeń .Będą również przekazywać pacjentom wiedzę, jak postępować, aby utrzymać osiągnięte efekty i zapobiegać wystąpieniu innych problemów zdrowotnych w zakresie narządów ruchu.
 • utworzenie ośrodka teleopieki i telekonsultacji, który umożliwi pacjentom kontakt z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych,
 • szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów,

W ramach projektu zostaną podjęte następujące szkolenia dla personelu medycznego:

 • dla lekarzy : terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF neurologii i skolioz oraz kurs PNF rozwijający.
 • dla pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny geriatryczny, opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa zachowawczego, kurs doskonalący: edukator w cukrzycy.
 • dla fizjoterapeutów: terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF podstawowy, kurs PNF doskonalący oraz badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu : biodrowego, kolanowego i barkowego ( kursy z akredytacją PTF) .

Ogółem zostanie przeszkolonych co najmniej 25 osób.

Ogólne informacje dotyczące dotacji:

 • dotacja nie przekroczy kwoty: 4.830.313,00 zł
 • szacunkowy kwalifikowany koszt projektu wynosi:6.037.891,00 zł
 • dotacja nie przekroczy 80% łącznego ostatecznego kwalifikowanego kosztu gotowego projektu.

Aktualności

Realizacja projektu na dzień 31.08.2018

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:  „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG… Read more >

Rozmiar czcionki