Informacja prasowa 18.04.2016

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży , o czym pisano wielokrotnie, od września 2014 roku realizuje Projekt  „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”   dofinansowany

z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest adresowany do osób starszych po 60 roku życia oraz niesamodzielnych bez względu na wiek. Dobiega już końca realizacja Projektu i pora podsumować osiągnięte cele i wykonane w ramach tego Projektu zadania. Niezwykle ważne były również wskaźniki określone we wniosku aplikacyjnym, które były monitorowane przez cały czas trwania Projektu. Osiągnięcie założonych wskaźników jest równoznaczne ze zrealizowaniem celów i zadań tego wspaniałego przedsięwzięcia. Najważniejszym celem Projektu jest rozbudowa pionu rehabilitacji ogólnoustrojowej , którą zrealizowano mimo dość krótkiego czasu ( 16 miesięcy). Rozbudowany od strony ulicy Bosej  oddział prezentuje się imponująco, zarówno z zewnątrz , jak i w środku. Parter budynku  będzie przeznaczony na rejestrację Pacjentów oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale chorych, w większości dwułóżkowe , wszystkie

z łazienkami, przystosowane dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

Kolejnym wskaźnikiem , powiązanym z rozbudową Szpitala jest zakup sprzętu medycznego

i terapeutycznego, gdzie założono zakup 58 sztuk, a po przeprowadzeniu przetargów i za zgodą Operatora Programu zakupiono 89 sztuk, w tym: 30 łóżek rehabilitacyjnych z szafkami przyłóżkowymi,15 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi, 5 łóżek szpitalnych z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową, 6 aparatów do elektroterapii, aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, 2 dwukanałowe aparaty do magnetoterapii, 2 wanny do kąpieli kończyn dolnych,7 stołów rehabilitacyjnych , 2 uniwersalne kolumny terapeutyczne, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny,3 rowery rehabilitacyjne, wirówkę wodną do stóp, atlas uniwersalny z osprzętem, UGUL z podwieszką i osprzętem,2 diatermie, bieżnię rehabilitacyjną, zestaw do ćwiczeń czynnych i biernych, ultradźwięki, szynę CPM do ćwiczeń stawu kolanowego

i biodrowego, zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej,2 rotory duo do kończyn dolnych i górnych oraz system telekonsultacji i teleopieki

(sprzęt i licencja).Nowoczesny i sprawny sprzęt to ważny element skutecznej rehabilitacji.

Oprócz inwestycji w rozbudowę i sprzęt Projekt zakłada również szereg działań skierowanych do Pacjentów oraz personelu medycznego. Kolejnym założonym wskaźnikiem jest liczba sesji szkoleniowych oraz liczba przeszkolonego personelu. Obydwa te wskaźniki zrealizowano w 100 procentach, gdyż założono 17 sesji szkoleniowych, i tyle się odbyło oraz przeszkolono 1 lekarza,

12 pielęgniarek i 13 fizjoterapeutów, razem 26 osób, przy założeniu 25 osób.

Szczególnemu monitorowaniu podlegały wskaźniki dotyczące realizacji różnych form pracy

z Pacjentami, gdyż to dla nich przede wszystkim był adresowany Projekt .Nowatorskim elementem Projektu jest utworzenie systemu teleopieki i telekonsultacji , który umożliwia Pacjentowi  kontakt

z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych. Założono, że z tej formy pomocy skorzystają w czasie realizacji Projektu 293 osoby, na dzień 31 marca 2016 roku przeprowadzono 396 sesji z Pacjentami. Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez fizjoterapeutów i cieszącym się wielkim zainteresowaniem wśród osób starszych i niesamodzielnych jest pomoc bezpośrednia terapeuty w miejscu zamieszkania Pacjenta. Przez cały czas realizacji Projektu fizjoterapeuci wykonywali wizyty domowe u Pacjentów , pomagając im przezwyciężać ból i niesamodzielność oraz kontynuować ćwiczenia po rehabilitacji ambulatoryjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym lub po leczeniu szpitalnym. U każdego Pacjenta fizjoterapeuta wykonywał osiem wizyt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – szesnaście. Założono we wniosku objęcie tą formą pomocy 293 osoby, a objęto 766 osób, u których wykonano 6.136 wizyt. Następną formą współpracy z Pacjentami były prowadzone w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej w Szamocinie zajęcia z terapii manualnej, zajęciowej i gry zespołowe. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 15.00 do 18.00 i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Pacjentów gdyż wspomagały rehabilitację poprzez ćwiczenia manualne oraz pozwoliły na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Zaplanowano, że z tej formy skorzysta 780 Pacjentów, na koniec marca 2016 roku osiągnięto wskaźnik w liczbie 973 Pacjentów.

Ważnym wskaźnikiem w Projekcie jest również liczba Pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych, gdzie założono osiągnięcie  liczby 4.680 Pacjentów. Na dzień 31.03.2016 roku wskaźnik ten wynosi 5.117 Pacjentów. Kolejnym wskaźnikiem mającym wpływ na liczbę Pacjentów  korzystających z poprawy usług zdrowotnych jest ilość wykonanych zabiegów operacyjnych wszczepienia endoprotez stawu kolanowego i biodrowego. Zaplanowano i wykonano 30 takich zabiegów. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w maju 2015 roku, a zakończyła w lutym 2016 roku. Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki są aktualne na dzień 31.03.2016 roku i będą jeszcze uzupełnione o dane za miesiąc kwiecień, gdyż do 30 kwietnia 2016 zgodnie z zawartą z Operatorem Programu umową trwa realizacja Projektu.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrekcji Szpitala, Zespołu zarządzającego Projektem

i pracowników Szpitala zrealizowano wszystkie cele i zadania objęte Projektem oraz  osiągnięto wszystkie założone we Wniosku aplikacyjnym wskaźniki .

W dniu 20 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu

z udziałem wielu zaproszonych gości , między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Starostwa Chodzieskiego, samorządów lokalnych, posłów

i senatorów  oraz  wielu innych znakomitych Gości.

Dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”   dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego  od 01.05.2016 roku Pacjenci będą leczeni i rehabilitowani w nowym, komfortowym oddziale rehabilitacji, na nowoczesnym sprzęcie, pod opieką lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek

o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Rozmiar czcionki