Notatka prasowa 04-2015

Od października 2014 roku Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży z wielkim zapałem realizuje Projekt: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  

dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest adresowany do osób starszych po 60 roku życia i niesamodzielnych bez względu na wiek. Niesamodzielność to dysfunkcja w zakresie co najmniej 4 z poniższych kryteriów: spożywanie posiłków, przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety,

mycie , kąpiel całego ciała, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, ubieranie i rozbieranie się, kontrolowanie moczu i stolca.

Realizacja wszystkich działań zawartych we wniosku aplikacyjnym do Projektu, wydatkowanie środków finansowych oraz osiąganie wskaźników założonych w Projekcie do tej pory przebiega zgodnie z harmonogramem.

Trwają bardzo intensywne prace na placu budowy od strony ulicy Bosej. Tam właśnie powstaje nowy obiekt, funkcjonalnie połączony z istniejącą infrastrukturą Szpitala. Obiekt w całości zostanie przystosowany na potrzeby rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej i wszystkie świadczenia z tego zakresu będą udzielane w jednej lokalizacji. Liczba łóżek w oddziale zwiększy się z 40 do 50, co znacznie skróci czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia. Zarówno część szpitalna , jak i ambulatoryjna obiektu będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych . Obecnie gotowy jest stan surowy pierwszej kondygnacji oraz rosną z dnia na dzień ściany drugiej. Wszystkie prace wykonane do tej pory są zgodne ze szczegółowym terminarzem tego zadania i tempo realizacji budowy daje nadzieję że obiekt zostanie ukończony do końca lutego 2016 roku.

Wszystkie pracownie fizjoterapeutów zostaną doposażone w nowy sprzęt , który – zgodnie z harmonogramem- zostanie zakupiony w I trymestrze 2016 roku.

W ramach Projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt : aparat do elektroterapii- 6 szt , aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, dwukanałowy aparat do magnetoterapii, wanna do kąpieli kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny-2 szt , uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 szt, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny, rowery rehabilitacyjne , łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową – 30 sztuk oraz łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową 10 sztuk. Nowoczesny i nowy sprzęt to bardzo ważny element skutecznej rehabilitacji. W zestawieniu ze sprzętem, który Szpital posiada w oddziale rehabilitacji i Zakładzie Przyrodoleczniczym powstanie doskonale wyposażone centrum rehabilitacyjne dla mieszkańców.

W czasie realizacji Projektu cały czas są prowadzone różne programy i zajęcia z pacjentami.

W wykonywanie tych zadań zaangażowanych jest 11 fizjoterapeutów- pracowników Szpitala.

Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów cieszy się działanie : pomoc bezpośrednia terapeuty w miejscu zamieszkania pacjenta, czyli wizyty domowe fizjoterapeuty. Każdy z nich obejmuje opieką kilku pacjentów, którzy spełniają kryteria Projektu i wykonuje u nich 8 wizyt.

Kolejnym, bardzo atrakcyjnym dla pacjentów zadaniem realizowanym w ramach Projektu to zajęcia w ramach działania: Zajęcia terapeutyczne dla pacjentów ( terapia manualna, terapia zajęciowa, gry zespołowe). Terapeuci zajęciowi przygotowują i realizują   bardzo ciekawe konspekty zajęć dla pacjentów oddziału rehabilitacji oraz innych grup osób zainteresowanych taka formą terapii. Dotychczas odbyły się spotkania z terapii zajęciowej z grupą Amazonek, członkami Stowarzyszenia Bioderko oraz Seniorami z Uniwersytetu III wieku w Chodzieży. W maju odbędą się zajęcia ze studentami Uniwersytetu III wieku w Margoninie.

W oddziale rehabilitacji fizjoterapeuci prowadzą cyklicznie pogadanki tematyczne związane ze schorzeniami układu ruchu, postępowania po zabiegach ortopedycznych, profilaktyką schorzeń układu kostno- szkieletowego oraz na inne tematy, które podsuwają zainteresowani pacjenci.

W ramach projektu realizowane jest również bardzo nowatorskie i innowacyjne działanie- teleopieka

i telekonsultacja, polegające na możliwości kontaktu z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskaniu porady bez wychodzenia z domu. Odbyło się szereg spotkań z osobami starszymi i niesamodzielnymi w celu nauki korzystania z telekonsultacji. Personel zaangażowany

w realizację Projektu bardzo chętnie spotka się z osobami zainteresowanymi w celu przedstawienia tego działania , nauki logowania i korzystania z tej formy pomocy dla pacjentów.

W ramach Projektu będą również wykonywane zabiegi wszczepiania endoprotez stawu biodrowego

i kolanowego w oddziale urazowo- ortopedycznym Szpitala.

Kolejnym ważnym działaniem realizowanym w Projekcie to szkolenia personelu. Zaplanowano ich tak wiele, że będą trwały cały rok 2015. Do tej pory zakończyły się już następujące kursy: kurs opieki długoterminowej dla 14 pielęgniarek, kurs PNF podstawowy dla 9 fizjoterapeutów, kurs terapii manualnej metodą Briana Mulligana dla 1 lekarza i 12 fizjoterapeutów oraz kurs terapii manualnej metodą Ackermanna dla 1 lekarza i 11 fizjoterapeutów. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez profesjonalne firmy, wykładowcami są specjaliści międzynarodowi , tak więc ich poziom jest bardzo wysoki, a przekazana wiedza i nabyte umiejętności będą służyć naszym pacjentom.

W ramach działań z zakresu promocji i informacji o Projekcie zaplanowano udział w festynie na Rynku Chodzieskim w dniu 22.08.2015. Będą zorganizowane trzy stoiska- dla fizjoterapeutów

i lekarza ortopedy, dla pielęgniarek i dla Zespołu Zarządzającego Projektem. Będzie możliwość uzyskania porady z zakresy rehabilitacji, pomiaru poziomu cukru , ciśnienia krwi oraz uzyskania informacji o Projekcie. Bardzo istotnym , wymagającym szczególnego podkreślenia jest fakt, że wszystkie powyżej opisane formy pracy z pacjentami są nieodpłatne, gdyż są w 80% finansowane z Funduszu Norweskiego i EOG i w 20% ze środków finansowych Szpitala.

Realizacja tak szeroko zakrojonego Projektu nie jest łatwym zadaniem, ale pracownicy Szpitala odpowiedzialni za poszczególne działania dzielnie wykonują nałożone na nich obowiązki, aby to przedsięwzięcie zakończyło się 100% sukcesem.

Rozmiar czcionki